Jongman Jurist Natuur, Milieu en Ruimte

Home Profiel Vakgebieden Inspraakhulp Portfolio Opinie Contact

Natuur

Natuurbescherming

Op dit moment staan verschillende natuurgebieden onder druk en worden vele inheemse dier- en plantensoorten bedreigd. Daarom is het noodzakelijk dat natuurgebieden en bepaalde dier- en plantensoorten worden beschermd.

Het natuurbeschermingsrecht regelt de bescherming van kwetsbare gebieden en strikt beschermde dier- en plantensoorten. Er zijn verschillende verdragen en richtlijnen opgesteld om de biodiversiteit te beschermen. Bekend zijn de Vogelrichtlijn uit 1979 en de Habitatrichtlijn uit 1992. In het natuurbeschermingsrecht wordt een onderscheid gemaakt tussen:

Daarnaast is er in Nederland de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) die dient om de verschillende Natura 2000 gebieden aan elkaar te koppelen. De EHS wordt geregeld via de ruimtelijke ordening en provinciale regelgeving.

Een belangrijk onderdeel van het natuurbeschermingsrecht zijn de effectstudies en de passende beoordelingen die regelmatig bij bouwprojecten worden verricht. In deze studies worden vaak faunapassages, mitigerende en compenserende maatregelen gepland. Dit zijn in het bijzonder de gebieden waar recht en ecologie elkaar raken.

Door mijn werkzaamheden van de afgelopen jaren heb ik een ruime ervaring met het natuurbeschermingsrecht opgebouwd. Heeft u vragen over het natuurbeschermingsrecht? Of heeft u een kwestie met betrekking tot het natuurbeschermingsrecht? Vul het vragenformulier in of stuur een e-mail naar jasperjongman@knid.nl.

Gemaakt door: Wiebe Eling de Boer Webdesign © 2014